eWUŚ

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że podasz w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim swój numer PESEL oraz potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

  • dowodem osobistym,
  • paszportem
  • prawem jazdy

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymacje szkolną.

Dzięki Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta masz możliwość sprawdzenia przed wizytą u lekarza swojego prawa do świadczeń. Wystarczy, że zalogujesz się do ZIP i przejdziesz do zakładki Prawo do świadczeń.

Ubezpieczeni obowiązkowo

O tym, kto w Polsce podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, decydują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Każda z  poniżej wymienionych osób, powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia np. przez zakład pracy, szkołę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny podmiot, wskazany w cytowanej ustawie. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaceniu składki.

Ważne! Będąc osobą ubezpieczoną masz obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia!

Kiedy ustaje prawo do świadczeń?

Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np.:

  • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę),
  • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Jeśli jesteś osobą, która:

  • ukończyła szkołę ponadgimnazjalną lub została skreślona z listy uczniów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 6 (sześć) miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów,
  • ukończyła szkołę wyższą lub została skreślona z listy studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 4 (cztery) miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów,
  • ma zawieszone prawo do renty socjalnej - w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, ze zm.) - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Opieka zdrowotna w krajach unii Europejskiej

Osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce ma zagwarantowane prawo do opieki medycznej także podczas pobytu w państwach Unii Europejskie i EFTA, na takich samych zasadach jak obywatele tych krajów.

W zależności od tego, czy jest to pobyt turystyczny, oddelegowanie do pracy, nauka, czy też leczenie planowane, osoby wyjeżdżające powinny posiadać określone dokumenty, dzięki którym ich ewentualne leczenie zostanie sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na podstronach umieszczono najważniejsze informacje dotyczące pobytu i prawa do leczenia za granicą Polski. Więcej informacji znajduje się na stronach serwisu www.ekuz.nfz.gov.pl.